Då måste du anlita en revisor

Revision innebär att en eller flera revisorer granskar företagets årsredovisning och bokföring samt ledningens förvaltning.

Det är inte alla företag som måste anlita en revisor. Mindre företag och de flesta nybildade aktiebolagen kan välja bort revisor, men grundregeln är i alla fall att ett aktiebolag ska ha en. Aktiebolag som alltid måste ha en revisor är:

  1. Publika aktiebolag
  2. Aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse
  3. Aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelning

Aktiebolag kan välja bort revisor om två av tre värden inte nås upp till:

  1. Fler än 3 anställda
  2. Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  3. Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Samma värden får inte vara uppfyllda två år i rad. Det är alltså först från och med det tredje räkenskapsåret som kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller.

Det finns idag tre olika revisorer: auktoriserad, godkänd och lekmannarevisor. I ett aktiebolag måste det finnas antingen en auktoriserad eller godkänd revisor.

Även om ditt bolag inte har krav på att anlita en revisor så kan det vara bra att fundera på om ni behöver hjälp. Sköter du bokföringen själv kan det vara bra om någon ser över den så att det blir rätt. Revisorer är experter på att utföra revisioner och vet vilka lagar och regler som gäller. Ditt bolag kan få en kvalitetsstämpel om ni anlitar en revisor eftersom intressenter då vet att allt är korrekt.

Revisorer erbjuder även revisionsnära tjänster som bokförings-, deklarations-, värderings-, och andra rådgivningstjänster. I många företag ses revisorn som en partner och ett bollplank. De har erfarenhet från andra företag och kan dela med sig av goda råd och tips. Det finns däremot regler för hur och när revisorn får erbjuda rådgivningstjänster utan att det inverkar på deras oberoende. En revisor ska alltid vara oberoende för att granskningen ska ske på ett professionellt sätt.

Nemo Logo

Revisor Göteborg

Det är viktigt att välja rätt revisor